Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N:173042) – ΑΔΑ: 7ΖΨΩ6-99Ι

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 22/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N:173042)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΖΨΩ6-99Ι

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2017