Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 1/6-4-17 του Α. ΑΠ Χρυσούπολης, για την Κοπή Αποκομιδή αυτοφυούς Χόρτου Μονάδος – ΑΔΑ: Ω72Κ6-ΜΚ2

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Νο 1/6-4-17 του Α. ΑΠ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, για την ανάδειξη πλειοδότη – εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτουαπό τους ελεύθερους χώρους 1740 στρεμμάτων του Α/Δ Χρυσούπολης, έκταση η οποία εκμισθώνεται από το Μ.Τ.Α.
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού καθορίζεται στα δέκαπέντε ευρώ (15,00€) ανά στρέμμα η οποία θα επιβαρυνθεί με χαρτόσημο 3,6 %.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω72Κ6-ΜΚ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/05/2017