Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών σε Ευρώ Υπ’ Αριθμ. 03/17 της 111ΠΜ, για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού – ΑΔΑ:6ΞΘ86-Β0Π

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών υπ΄αριθμ.03/17 για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Π.Α.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΘ86-Β0Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/04/2017