Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ.Δ.7/17 της 114ΠΜ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7Θ9Γ6-ΗΒ0

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ.Δ.7/17, με ενσφράγιστες προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος τριάντα (30) Ημερών στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Ριτσώνα και τα Οινοφύτα Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Θ9Γ6-ΗΒ0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική) – ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική)
Προϋπολογισθείσα αξία: Δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (13.694,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2017 για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Λήψης Προσφορών Δαπανών έως 20.000,00€ για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 7Α8Ζ6-ΔΩ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2017 για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Λήψης Προσφορών Δαπανών έως 20.000,00€ για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Α8Ζ6-ΔΩ2

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/17) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ: 6Π576-ΗΒΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/17) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π576-ΗΒΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6. – ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με αριθμό Δ. 05/17 της 117ΠΜ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 71ΣΑ6-945

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εκατόν ογδόντα πέντε (185) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (27.126,55€), εκτός ΦΠΑ, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή της Μυρσίνη – Κυλλήνης του Ν. Ηλείας
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71ΣΑ6-945

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 03/17 του Α/Απ ΑΚΤΙΟΥ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 696Α6-31Β

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ. 03/17 υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα τριαντά τριών (33) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 696Α6-31Β

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος – ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17) – ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μίας (1) Συσκευής Πελματογράφου, Μίας (1) Συσκευής Φορητού Συστήματος Ανάλυσης Βάδισης και Μίας (1) Συσκευής Βιοανάδρασης/ Νευροαναδρασης του Φυσιοθεραπευτηρίου – ΑΔΑ: ΩΝΨΚ6-ΟΜ5

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Μίας (1) Συσκευής Πελματογράφου, Μίας (1) Συσκευής Φορητού Συστήματος Ανάλυσης Βάδισης και Μίας (1) Συσκευής Βιοανάδρασης/ Νευροαναδρασης του Φυσιοθεραπευτηρίου του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΨΚ6-ΟΜ5