Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσσωρευτών για ανάγκες των UPS Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αξονικού Τομογράφου και Ψηφιακού Αγγειογράφου – ΑΔΑ: 7ΞΔΣ6-Ξ4Θ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 19/17 με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Συσσωρευτών για ανάγκες των UPS Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αξονικού Τομογράφου και Ψηφιακού Αγγειογράφου του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ (73.656,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΔΣ6-Ξ4Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2017