Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 9/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Αυτόματου Απολυμαντή – Πλυντήριο Εύκαμπτων Ενδοσκοπίων μιας θέσης του Γαστρεντερολογικού – ΑΔΑ: Ψ2ΙΦ6-ΟΝ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ενός (1) Αυτόματου Απολυμαντή – Πλυντηρίου εύκαμπτων ενδοσκοπίων μιας θέσης του Γαστρεντερολογικού του 251ΓΝΑ.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ2ΙΦ6-ΟΝ1

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2017