Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) – ΑΔΑ: 732Ρ6-Θ7Α

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2017 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 732Ρ6-Θ7Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/03/2017