Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας – ΑΔΑ: 7ΝΩΠ6-ΧΒΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας της Δνσης Παθολογικού Τομέα/Νευρολογική Κλινική του 251ΓΝΑ.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΩΠ6-ΧΒΜ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 28/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2017