Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν 17EA03-4) – ΑΔΑ: ΨΦ566-ΖΑ2

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π ΑΒ-205.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦ566-ΖΑ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2017