Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-41D (O/N: 173018) – ΑΔΑ: 7ΓΤΝ6-ΘΡΠ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία καθορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ T-41D (O/N: 173018).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (50.269,51 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων (ποσοστού 6,20616%), ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΤΝ6-ΘΡΠ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2017