Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/17 του 251ΓΝΑ, για την Ανάδειξη Εργολάβου για την Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) – ΑΔΑ: Ψ09Υ6-ΚΝ7

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 33/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικα τιμή σε ευρώ Ανάδειξης Εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (59.934,80€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061 %).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ09Υ6-ΚΝ7

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/03/2017