Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης Δ.10/17, για την «Γενική Επισκευή (overhaul) έξι (6) τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ :7ΤΨΜ6-ΩΔΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει  την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Δ. 10/17, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. 2.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 19η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΨΜ6-ΩΔΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2017