Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης υπ’ αρίθμ. Δ. 10/17 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Γενική Επισκευή (OVERHAUL) έξι (6) τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN:1650144849429, P/N:SC7203 ή 704A44-831-148, SERVO CONTROL,S/N:225,94,338,247,325 &89, Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 7ΥΔ06-ΙΟΑ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης  Δ. 10/17 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, ως συνέχεια του Διενεργηθέντος Διαγωνισμού ΔE.36/16, με αντικείμενο την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για τη  για τη Γενική Επισκευή (Overhaul) έξι (6) τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN:1650144849429,P/N:SC7203 ή 704Α44-831-148, SERVO CONTROL,S/N: 225,94,338,247,325 & 89, Ε/Π SUPER PUMA.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εκατόν πεννήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, ενώ απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΔ06-ΙΟΑ 
Δείτε εδώ τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/04/2017