Διακήρυξη Aνοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 49/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ: 75ΩΛ6-37Υ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών, για την προμήθεια ειδών ιματισμού (Παντελόνια Θερινά Στολής Μάχης – Δίκοχα Στρατευσίμων), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 481.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) για κάθε είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/12/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/12/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/01/2017