Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αρίθμ. Δ.32/16 της ΔΟΥ/ΑΒ Λάρισας, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών – AΔΑ: Ω1ΨΥ6-ΟΓΑ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ ΑΒ Λάρισας) προκηρύσσει το συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό (∆.32/16) ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την εκποίηση ελαστικών επίσωτρων των 110ΠΜ και 111ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΨΥ6-ΟΓΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 56/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: 71ΝΡ6-ΑΞΛ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων, σφολιατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής, προς κάλυψη των αναγκών των κυλικείων, της τροφοδοσίας, και των Λεσχών των Μονάδων Αεροπορικής Βάσης (ΑΒ) Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΣΔΙΕΠ, ΣΤΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ.ΔΑΕ), 120ΠΕΑ, 124ΠΒΕ και 2ου ΚΕΠ. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά κατηγορία προσφερομένων ειδών (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών).

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/16 της 116ΠΜ, για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας – AΔΑ: ΩΖΠ36-2ΛΣ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων που βρίσκονται στο χώρο του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ, µε τιµή εκκίνησης (χωρίς ΦΠΑ) είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (29,15€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία ευκαλύπτου, δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (12,94€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία πευκόδεντρου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΠ36-2ΛΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια BLADE για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ελίκων του Αφους CL-215 – ΑΔΑ: ΩΓΓ26-ΝΡΡ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια επτά (7) πλήρων set (τριών τεμαχίων) του υλικού BLADE : P/N:6903A – 10 CAGE CODE:0723G, ή P/N:6903A – 10S CAGE CODE:73030, ή P/N:6901S – 10 CAGE CODE:73030, ή ισοδύναμα αυτών, των ελίκων μη στρατιωτικών Αφων CL–215 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας σε βάθος διετίας ποσού 980.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 13/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΡΞΚ6-2ΩΒ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Πενήντα (50) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μυρσίνη-Κυλλήνης Ηλείας” και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡΞΚ6-2ΩΒ

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 του Α. Απ. Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΨΡΣ6-ΩΡΞ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,  με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές.για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Τριάντα επτά (37) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΡΣ6-ΩΡΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού 02/16 της 133ΣΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ

Η 133 Σµηναρχία Μάχης (133ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΡΔ6-06Χ

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 18/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 70ΜΒ6-ΖΤΨ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 470 ατόμων και χρονικού διαστήματος πενήντα ενός (51) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 113.378,10€ εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΜΒ6-ΖΤΨ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 29/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Οχημάτων – ΑΔΑ: 7Ρ0Η6-2Μ4

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (υψηλότερη τιμή), για την προμήθεια εκποίηση άχρηστων ελαστικών οχημάτων, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά κιλό.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ρ0Η6-2Μ4

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 17/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΗΤΑ6-ΛΜΙ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 580 ατόμων και χρονικού διαστήματος πενήντα ενός (51) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 139.913,40€ εκτός ΦΠΑ στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτιριακό Συγκρότημα “Complex A” στο Κτήμα “Γ. & Γ. Κορδογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.” στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΤΑ6-ΛΜΙ