Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 54/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL – ΑΔΑ: ΩΜΓ16-4ΤΛ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/12/2016