Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Πολυώροφου Κτιρίου

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει τη διακήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση πολυώροφου κτιρίου – πρώην ξενοδοχείου και δύο καταστημάτων – παραρτημάτων αυτού στο επί της Οδού Μ. Κοτοπούλη 3 Αθήνα, ακίνητο ιδιοκτησίας ΜΤΑ.
Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των €26.000,00 μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου, για το πρώτο (1ο) έτος της μίσθωσης και ετήσια αναπροσαρμογή κατά ποσοστό ίσο με 3%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/11/2016