Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.5/16 της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 7Τ8Β6-ΗΦ9

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (39.500,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 15% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Τ8Β6-ΗΦ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/12/2016