Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.29/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 648Χ6-3ΨΤ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 648Χ6-3ΨΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2016