Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: 60ΗΦ6-Ε0Ο

H 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής κατ’ είδος (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια νωπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών, προς κάλυψη αναγκών της 113ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60ΗΦ6-Ε0Ο

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.5/16 της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 7Τ8Β6-ΗΦ9

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (39.500,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 15% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Τ8Β6-ΗΦ9

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 31/25.11.2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Υποστέγου Χώρου του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 31/25.11.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 500 τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από 28/12/2016 έως 27/12/2020, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 30/25.11.2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια από τους Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Αράξου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 30/25.11.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.20/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: 7ΨΨΙ6-Β0Ε

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΨΙ6-Β0Ε

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.30/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Ειδών Μπακαλικής – ΑΔΑ: 76ΣΓ6-Μ1Ν

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια διαφόρων ειδών μπακαλικής (ζυµαρικά, όσπρια, άλευρα και νωπή αποφλοιωµένη πατάτα), για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 38.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για δύο έτη.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76ΣΓ6-Μ1Ν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 15/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός Βιολογικού Θαλάμου Ασφαλείας Κάθετης Νηματικής Ροής – ΑΔΑ: ΩΔ456-Ξ5Ν

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) βιολογικού θαλάμου ασφαλείας κάθετης νηματικής ροής για τις ανάγκες κατασκευής της κεντρικής μονάδας διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ456-Ξ5Ν

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 29/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 13/12/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΑΑ Χρυσούπολης (Καβάλα), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 390 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αμυγδαλεώνα, για ξερικές καλλιέργειες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.29/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 648Χ6-3ΨΤ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 648Χ6-3ΨΤ

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού (117ΠΜ-16-01) της 117ΠΜ, για την Ανακατασκευή Run-Up για Υποστήριξη Α/Φ F-16 – ΑΔΑ: 6Ξ436-Χ6Ψ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει τον ανοιχτό διαγωνισμό 117ΠΜ-16-01 για την ανάθεση του έργου “Ανακατασκευή RUN-UP 117ΠΜ για Υποστήριξη Α/Φ F-16”, συνολικής δαπάνης 83.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ξ436-Χ6Ψ