Ματαίωση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) ανακοινώνει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 25/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/10/2016