Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας – ΑΔΑ: Ψ6ΘΖ6-Ψ68

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για τη Διεύθυνση Παθολογικού Τομέα/Νευρολογική Κλινική του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΘΖ6-Ψ68

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/11/2016