Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 99/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Η/Υ και Εκτυπωτών Barcode – ΑΔΑ: ΨΡ4Α6-57Ν

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια 93 Η/Υ και 6 εκτυπωτών Barcode, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ/ΚΜΗ. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (37.572,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡ4Α6-57Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2016