Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/16 της 123ΣΤΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Εξάρτησης και Υπόδησης Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: ΩΧ2Β6-ΓΚ5

Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ’ είδος (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ειδών ιματισμού, εξάρτησης και υπόδησης κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών της 123ΣΤΕ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (15.143,50 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧ2Β6-ΓΚ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2016