Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 της 120ΠΕΑ, για την Προµήθεια Οδοντιατρικού Συγκροτήµατος και Εργαλειοθηκών – ΑΔΑ: 7Η1Ω6-ΤΣΥ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οδοντιατρικού συγκροτήματος και εργαλειοθηκών. Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας είναι τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (36.900,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Η1Ω6-ΤΣΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 19/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/11/2016