Προκήρυξη Πρόσληψης Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 – ΑΔΑ: 7Φ996-Ψ9Ο

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, κατά Τοµέα και Μάθηµα, για το Ακαδηµαϊκό έτος 2016 – 2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ996-Ψ9Ο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 13/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Βρογχοσκοπίου PENTAX EB-1970K – ΑΔΑ: Ω7ΜΔ6-ΤΑΠ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) βρογχοσκοπίου PENTAX EB-1970K του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΜΔ6-ΤΑΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας – ΑΔΑ: Ψ6ΘΖ6-Ψ68

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για τη Διεύθυνση Παθολογικού Τομέα/Νευρολογική Κλινική του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΘΖ6-Ψ68

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 106/16 του 251ΓΝΑ, για τη Συντήρηση Επτά Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: 6Ψ2Σ6-ΝΗ2

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη συντήρηση επτά (7) ανελκυστήρων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων (31.000,00€) με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ψ2Σ6-ΝΗ2

Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: 66ΗΓ6-ΗΟ5

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας Μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (45.596,50€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΗΓ6-ΗΟ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 20/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών – AΔΑ: 6ΑΣΔ6-Θ6Ρ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.20/16), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προµήθεια ελαστικών της Πτέρυγας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ (20.472,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΣΔ6-Θ6Ρ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 19/16 της 114ΠΜ, για τη Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – AΔΑ: Ω0Η26-ΓΣΤ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.19/16), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την συντήρηση – αναγόµωση πυροσβεστήρων της Πτέρυγας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (12.690,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0Η26-ΓΣΤ

Ματαίωση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) ανακοινώνει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 15/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΩΝΙ6-ΚΨΔ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης δημοσίευση προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 1500 ατόμων και χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 213.024,19 εκτός ΦΠΑ στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κτιριακό Συγκρότημα “Complex A” στο Κτήμα “Γ. & Γ. Κορδογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.” στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΩΝΙ6-ΚΨΔ

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΒΦ66-ΟΝΑ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μυρσίνη – Κυλλήνης Ηλείας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΦ66-ΟΝΑ