Ματαίωση Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Π.07/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: 7ΚΙΙ6-ΤΑΣ

Απόφαση ματαίωσης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (Π.07/16) της 117ΠΜ, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΙΙ6-ΤΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2016