Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017 – ΑΔΑ: ΩΚΟ16-9Λ6

Κύρωση πινάκων απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΟ16-9Λ6

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/09/2016