Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.16/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΤΛΖ6-Η9Ε

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.16/16 της 114ΠΜ με ενσφραγιστες προσφορες για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος τριάντα (30) Ημερών στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών των
Οινοφύτων Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΤΛΖ6-Η9Ε
 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/10/2016