Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.21/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εκτέλεση Εργασιών Αποκατάστασης Αγωγού Καυσίµων – ΑΔΑ: 7Β1Μ6-7ΘΡ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης αγωγού καυσίµων.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 68.200,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β1Μ6-7ΘΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/09/2016
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/10/2016