Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 57/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 7ΨΘΨ6-ΙΕΛ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/16, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ, με τροποποίηση των όρων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΘΨ6-ΙΕΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2016