Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 36/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,για την Γενική Επισκευή (overhaul) Υλικού ΛΟΛ SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2016