Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/15 της 116ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Επιχειρησιακών Οχημάτων – AΔΑ: ΩΗ7Χ6-Τ4Χ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων επιχειρησιακών οχημάτων της 116ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 44.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ7Χ6-Τ4Χ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 07/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2016