Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών – ΑΔΑ: ΨΟΑΧ6-ΣΚΡ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/2016 της ΔΑΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptop), για κάλυψη αναγκών της Σχολής Ικάρων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός 73.780,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΑΧ6-ΣΚΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2016