Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/16 της 350ΠΚΒ, για την Προµήθεια Υλικών και Εργασιών προς Επισκευή – Ανακατασκευή Σκεπών – ΑΔΑ: Ψ6ΑΣ6-ΙΑΚ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 02/16, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, για την προµήθεια υλικών και εργασιών προς επισκευή – ανακατασκευή σκεπών κτηρίων 3ης ΜΣΕΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό 15.000€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΑΣ6-ΙΑΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2016