Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μεταλλάκτη Συχνότητας – ΑΔΑ: 7Γ5Λ6-Π19

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την ανάδειξη παρόχου προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) μεταλλάκτη συχνότητας 208V/400Hz ισχύος 120KVA, για κάλυψη αναγκών της 115 Πτέρυγας Μάχης. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 21.900,00€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ5Λ6-Π19

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2016
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/06/2016