Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 7/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίµου – ΑΔΑ: ΩΖΣΛ6-ΓΜ4

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φίλτρων αεροπορικού καύσιμου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΣΛ6-ΓΜ4

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 28/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE – ΑΔΑ: ΩΠΤΖ6-ΗΩΒ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 28/16, για την Προμήθεια Υλικού BLADE, για την κάλυψη απαιτήσεων Α/Κ του Α/Φ CL-415

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 28/16 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια Υλικού BLADE, για την κάλυψη απαιτήσεων Α/Κ του Α/Φ CL-415

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΥ916-6ΨΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/2016 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 400MG/VIAL, BEVACIZUMAB CS INJ.SOL 100MG/VIAL, TRASTUZUMAB INJ.SOL 600MG/5ML, LEVODOPA-CARBIDOPA TAB (200+50)MG, SULFAMETHOXAZOLE-TRIMETHOPRIM C/S SOL.IN (400+80)MG/5ML AMPx5ML, PHYTOMENADIONE INJ.SOL. 10MG/1ML του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ916-6ΨΥ

Διενέργεια Διαπραγµάτευσης Χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισµού της 124ΠΒΕ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: Ψ9ΤΚ6-23Α

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) χιλίων επτακοσίων (1.700) προσφύγων – µεταναστών, στο Εργοστάσιο Ξυλείας “ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Ι.” στη Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Τρίπολης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΤΚ6-23Α

Προκήρυξη Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων Δίκοχων Οπλιτών – ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Προκήρυξη επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων δίκοχων οπλιτών της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 10/16, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 3.000 προσφύγων – μεταναστών που θα στεγαστούν στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμη ανα είδος, για προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών, εκπαιδευτικού ετους 2016 – 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός εβδομήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (70.128,45 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος υλικού, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα πέντε χιλιάδων έξι και εβδομήντα δύο λεπτών (55.006,72 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 62/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής – ΑΔΑ: 7ΞΑΤ6-ΔΑΨ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου και μίσθωση δεξαμενής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΑΤ6-ΔΑΨ