Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 09/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 72ΡΔ6-ΞΕ9

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 09/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – ΔΑΚ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΡΔ6-ΞΕ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2016