Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΩΑΦ6-7ΦΗ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Κασσέτες Μηχανήματος Φακοθρυψίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος “Γ” της παρούσας Διακήρυξης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΑΦ6-7ΦΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 12/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2016