Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 01/2016 της 113 ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Οχηµάτων – ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2016 της 113ΠΜ, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών της Μονάδας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 11/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/04/2016