Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 120ΠΕΑ, για τη Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Εμφιαλωμένου Ύδατος – Χυμών – Snacks – ΑΔΑ: 7ΡΥΞ6-ΦΥΕ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών εμφιαλωμένου ύδατος, χυμών και Snacks, έναντι µηνιαίου µισθώµατος, την εγκατάσταση δέκα τεσσάρων µηχανηµάτων (14) αυτοµάτων πωλητών (7* εµφιαλωµένου ύδατος/αναψυκτικών/χυµών – 7* snacks) καθώς και την τροφοδότηση αυτών µε τα απαραίτητα προς πώληση είδη. Η τιµή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά µηχάνηµα αυτόµατου πωλητή.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΥΞ6-ΦΥΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 09/16 της 120ΠΕΑ, για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ6-ΦΙΧ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ6-ΦΙΧ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 της 120ΠΕΑ, για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών – ΑΔΑ: 6ΚΔΖ6-1ΚΓ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια παγωτών εμπορικού τύπου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου χονδρικής των εταιρειών που αντιπροσωπεύει ο κάθε προμηθευτής, προς κάλυψη εξαμηνιαίων αναγκών της Μονάδας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΔΖ6-1ΚΓ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 72Α96-10Α

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια πλικών Ε/Π SUPER PUMA. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72Α96-10Α

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ωνίων Σίτισης Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών – ΑΔΑ: 6Κ916-ΥΑ4

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών για την προμήθεια ωνίων σίτισης μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών για κάλυψη αναγκών 123ΣΤΕ-ΣΙ-ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (43.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Κ916-ΥΑ4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/16 της 113ΠΜ, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: ΩΦΦΑ6-ΟΝΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ Αριθμ. 02/16 της 113 ΠΜ, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής και Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΦΑ6-ΟΝΣ

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/21-4-2016 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.377,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  υπ’ αριθμ. 08/21.4.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.377,34 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 25/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της ΠΑ – ΑΔΑ: 666Β6-39Δ

Ηλεκτρονικός Aνοικτός Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπ΄ αριθμ. 25/16, ως Επανάληψη του Διενεργηθέντος Δ.7/15, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. σε Α/Δ Εσωτερικού (HANDLING).

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, Δ.07/16 της 114ΠΜ, για την Μίσθωση Χηµικών Τουαλετών και Ντουζιέρων – ΑΔΑ: ΩΜ5Ν6-9ΕΣ

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ.(Δ.07/16) της 114ΠΜ, με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας Ριτσώνας και Οινοφύτων Βοιωτίας.

 

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. Δ.5/16, για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας- ΑΔΑ: Ω8ΠΑ6-0ΩΛ

H Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.5/16 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας (ΔΑΥ–201 ΚΕΦΑ– 112 ΠΜ–ΚΕΑ).