Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών – ΑΔΑ: ΩΖΚΤ6-Φ64

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο ανά είδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών, προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 57.960,00€ σε ετήσια βάση ή 231.840,00€ σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/05/2016