Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΦ0Β6-Ι5Ψ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/2016 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Βελόνες – Βελόνες Οσφυονοτιαίας Παρακέντησης – Σύριγγες – Πεταλούδες – Πώματα Φλεβοκαθετήρα – Σκαρφιστήρες – Συνδετικά – Προεκτάσεις Ορού – 3WAY).
Αναρτηήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦ0Β6-Ι5Ψ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/03/2016