Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/16 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών – ΑΔΑ: 7Υ6Κ6-8ΜΓ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.08/16), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες και διακόσια ενενήντα πέντε λεπτά (24.295,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ6Κ6-8ΜΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/04/2016