Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του ΑΟΟΑ, για Παροχή Λογιστικής Υποστήριξης – ΑΔΑ: ΩΕΠ7ΟΡΗΕ-ΞΡΩ

Ματαίωση Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/16 του ΑΟΟΑ, για Παροχή Λογιστικής Υποστήριξης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΠ7ΟΡΗΕ-ΞΡΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 24/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2016