Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Π. 03/15 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών και Αερίων – ΑΔΑ: 610Β6-9ΜΦ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄αριθμ. Π. 03/15, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρώνκαι Αερίων για κάλυψη αναγκών της 111ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 610Β6-9ΜΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2016