Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: ΩΗΚΑ6-Κ0Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 14.900.000,00€ και εκτιμώμενης ποσότητας 50.000.000,00lt.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 21/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2016