Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισµού Δ.02/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευασµένων Σάντουιτς – ΑΔΑ: ΩΚΥ76-ΡΣΣ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.02/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ), για την προµήθεια συσκευασµένων σάντουιτς, για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΥ76-ΡΣΣ
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2016 του 251ΓΝΑ, για Συντήρηση Ακτινολογικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 6ΙΣΥ6-ΨΝΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αρίθμ. 3/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά του ακτινολογικού μηχανήματος PHILIPS DIGITAL DIAGNOST VR του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΣΥ6-ΨΝΡ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2016 της 112ΠΜ, για Aνάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: ΩΦΗΨ6-8ΗΣ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων της 112 ΠΜ και Σμήνους Βρεφονηπιακού Σταθμού της 112 ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαρανταδύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΗΨ6-8ΗΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: ΩΗΚΑ6-Κ0Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 14.900.000,00€ και εκτιμώμενης ποσότητας 50.000.000,00lt.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2016 της ΔΑΕ, για Aνάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: ΨΙ0Υ6-7ΒΨ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων ΔΑΕ – ΣΙ – 360ΜΑΕ – ΣΔΙΕΠ – 123ΣΤΕ – ΣΤΥΑ – ΣΙΡ – ΚΕΠΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑ – 359ΜΑΕΔΥ – ΥΑΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΙ0Υ6-7ΒΨ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7Γ0Κ6-0ΟΓ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – ΔΑΚ, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ0Κ6-0ΟΓ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Διασήμων Παρασήμων-Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων – ΑΔΑ: Ω78Π6-ΥΘ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά κατηγορία ειδών), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά κατηγορία ειδών, διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια διασήμων παρασήμων – μεταλλίων – διαμνημονεύσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 195.112,50€ [για μια τριετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23% (ήτοι 65.037,50€ ετησίως)] ή 239.988,39€.

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 01/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ

Ανακοινώνεται ότι την 5/2/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, στον τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Γλωσσικής Επικοινωνίας ως Ξένης Γλώσσας”.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ