Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 11/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: Ω4Χ86-Ο6Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.17/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά δραστική ουσία), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά δραστική ουσία, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 5.110.203,32€ για μια τετραετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6%.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/01/2016