Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN : 1615145330577, P/N 332 Α32 – 1007 – 03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 50/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – 7ΜΒ06-ΛΦΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος (ήτοι ανά αύξοντα αριθμό προϊόντος), η οποία θα προκύψει από την αφαίρεση της προσφερόμενης έκπτωσης από τη Νοσοκομειακή τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων – Αντινεοπλασματικά Φάρμακα και Κορτικοστεροειδή Φάρμακα), και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για όλους τους κλάδους (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ).

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Λεωφορείων – ΑΔΑ: ΩΩΖΘ6-Σ3Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) λεωφορείων 16 – 17 θέσεων (4×2), ποσού 35.000,00 € ανά λεωφορείο (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ) και χρονικού διαστήματος παράδοσης των λεωφορείων εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΖΘ6-Σ3Ω

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 56/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL – ΑΔΑ: 7Ν3Τ6-17Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.31/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια καυσίμου AVGAS 100LL προς κάλυψη αναγκών κλιμακίου αεροπυρόσβεσης στη νήσο Κέρκυρα, και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 177.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ, για μια τετραετία (44.250,00 € ετησίως).

Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση – Συλλογή/Απομάκρυνση Επικίνδυνων Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7ΦΑ26-ΧΓ9

Ορθή επανάληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/15 της Υπηρεσίας Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), για τη διαχείριση – συλλογή/απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορες Μονάδες της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 950.000,00€ (ή 237.500,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Διακήρυξη Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Αποκατάσταση Ασφαλούς Λειτουργίας Επίγειου Σχοινοσύρμου στην 3η ΜΣΕΠ – ΑΔΑ: 672Θ6-ΨΛΧ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας επίγειου σχοινοσύρμου στην 3η ΜΣΕΠ”, συνολικής δαπάνης 370.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 672Θ6-ΨΛΧ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/15 της 123ΣΤΕ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ6-3Χ2

Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για εκποίηση άχρηστου υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά είδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ6-3Χ2

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 34/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – ΑΔΑ: Ω7ΝΠ6-ΟΟ3

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος (ήτοι ανά αύξοντα αριθμό προϊόντος), η οποία θα προκύψει από την αφαίρεση της προσφερόμενης έκπτωσης από τη Νοσοκομειακή τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα), και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για όλους τους κλάδους (ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 4.561.849,20 €, ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6 %, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Διαχείριση – Συλλογή/Απομάκρυνση Επικίνδυνων Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7ΦΑ26-ΧΓ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη διαχείριση – συλλογή/απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορες Μονάδες της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 950.000,00€ (ή 237.500,00€ ετησίως) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Διαπραγµατεύσεων Δ.22/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εκµίσθωση Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ – ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικών διαπραγµατεύσεων, µε έγγραφες ανοικτές προσφορές και τιµή εκκίνησης τα 35,00 ευρώ/ανά στρέµµα, για την εκµίσθωση 74,4 στρεµµάτων ελεύθερων χώρων ΔΑΚ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8